Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti: inštruktor s.r.o., so sídlom: Dlhá 10, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 871 873 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 27164/S, spoločnosť nie je platiteľom DPH, DIČ: 2024129338 (ďalej aj ako „predávajúci“) pri prevádzke internetového obchodu prostredníctvom domény www.3fit.sk (ďalej aj ako „všeobecné obchodné podmienky“).

 1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „objednávka“) kupujúci pristupuje k týmto všeobecným obchodným podmienkam predávajúceho, ktoré sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom webovej stránky predávajúceho www.3fit.sk (ďalej len „webová stránka“).

1.4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku na tovar, službu alebo elektronický obsah prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami - kupujúcimi, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (ďalej v texte označení ako "spotrebiteľ resp. spotrebitelia"), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, najmä zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.6. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi ako kupujúcimi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 1. Objednávka

2.1. Predmetom objednávky je tovar, služba alebo elektronický obsah ponúkaný predávajúcim na jeho webovej stránke. Elektronickým obsahom sú e-knihy alebo tzv. e-booky, videonávody, videorecepty, videotréningy, videoškolenia a službami sú najmä konzultácie a poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu.

2.2. Dodávateľom tovaru, služieb a elektronického obsahu je predávajúci.

2.3. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formulára a potvrdením oboznámenia sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru, objednanej služby alebo s cenou elektronického obsahu a objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou. Kupujúci je odoslaním objednávky (kliknutím na tlačidlo "objednávka s povinnosťou platby") viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru, služby alebo elektronického obsahu.

2.5. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaný email s potvrdením prijatia objednávky spolu s odkazom na tieto všeobecného obchodné podmienky a zálohovou faktúrou za objednaný tovar, službu či elektronický obsah.

2.6. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva (ďalej aj "zmluva"), ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

2.7. Kupujúci môže zaplatiť za objednaný tovar, službu alebo elektronický obsah online platobnou kartou (ihneď) alebo online bankovým prevodom (ihneď) alebo obyčajným bankovým prevodom (trvá 1 až 2 dni). 

2.8. Po úhrade kúpnej ceny za tovar, službu alebo elektronický obsah vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení a ktorú pošle predávajúci kupujúcemu emailom.

2.9. Kupujúci súhlasí s elektronickou komunikáciou prostredníctvom webovej stránky, emailu, telefónu a sociálnych internetových sietí a médií (Facebook). Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zasielaním reklamných, informačných, propagačných emailov z emailových adries info@instruktorbb.sk alebo info@3fit.sk patriacich k webovej stránke (ďalej len „novinky“). Z odberu noviniek sa môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť.

 1. Elektronický obsah

3.1. Elektronické knihy (e-knihy alebo inak povedané e-booky) v porovnaní s tlačenými knihami majú niekoľko významných odlišností. Spomeňme najväčšie:

 • e-Booky sú doručované elektronicky, cez internet. Kupujúci si ich môže stiahnuť a začať čítať hneď, ako predávajúci overí platbu kupujúceho. Poštovné kupujúci samozrejme neplatí.
 • Za e - Booky je možné platiť len bezhotovostne. Dôvodom je zachovanie výhody rýchlej doručiteľnosti, nakoľko po zaplatení kúpnej ceny za e- Book je e - Book takmer okamžite zaslaný kupujúcemu.
 • Na čítanie e-Bookov je potrebné elektronické zariadenie (PC, mobil, tablet, ...), pripojenie na internet (vo vzťahu k videám prehrávaným cez YOUTUBE) a softvér (program), ktorý je schopný zobrazovať súbory PDF a prehrávať YOUTUBE.
 • e-Booky sú výbornou alternatívou tlačených knižiek.

3.2 Predávajúci týmto výslovne vyhlasuje, že vráti spotrebiteľovi celú cenu za ebook, pokiaľ spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v lehote 30 dní od jeho zakúpenia.

3.3. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ oznámi predávajúcemu číslo účtu, na ktoré pošle predávajúci spotrebiteľovi celú kúpnu cenu.

3.4. Pri nákupe elektronického obsahu, najmä elektronických kníh (e-bookov), videonávodov, videoreceptov, videotréningov, videoškolení a pod. sa tieto podmienky rozširujú aj o Licenčnú dohodu o podmienkach využívania elektronického obsahu podľa bodov 3.5 a nasledujúcich.

3.5. Licenčná dohoda o podmienkach využívania elektronického obsahu je súčasťou tých všeobecných obchodných podmienok, uzatvára sa medzi kupujúcim ako koncovým používateľom elektronického obsahu a predávajúcim a upravuje podmienky používania elektronického obsahu poskytovaného prostredníctvom webovej stránky www.3fit.sk.

3.6. Predávajúci umožňuje kupujúcemu po zakúpení elektronického obsahu v ňom vyhľadávať, elektronický obsah sťahovať a zachovávať prístup k digitalizovanému elektronickému obsahu, akým sú napríklad elektronické knihy (e-booky), videonávody, videorecepty, videotréningy, videoškolenia alebo iný obsah digitálnej povahy dostupný na stránke www.3fit.sk (ďalej len „elektronický obsah“).

3.7. Elektronický obsah predávajúceho je vyhotovený vo formáte PDF s aktívnymi linkami na YOUTUBE; za účelom prehratia cez YOUTUBE je nevyhnutné kvalitné internetové pripojenie. Softvér potrebný na čítanie PDF dokumentov a na prehrávanie YOUTUBE ako aj dostatočne rýchle internetové pripojenie si zabezpečuje sám kupujúci. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s formátom elektronického obsahu. Predávajúci neručí za doručiteľnosť a použiteľnosť elektronického obsahu na zariadeniach a softvéroch, ktoré nie sú určené na čítanie PDF súborov a na prehrávanie cez YOUTUBE. Pokiaľ by elektronický obsah nebol použiteľný na zariadeniach a softvéroch, ktoré sú určené na čítanie PDF súborov a na prehrávanie YOUTUBE, má kupujúci právo zaslať elektronický obsah predávajúcemu za účelom jeho skontrolovania. Predávajúci vybaví reklamáciu kupujúceho ihneď, vždy však najneskôr v zákonnej lehote 30 dní od doručenia reklamácie.

3.8. Po uhradení kúpnej ceny za elektronický obsah kupujúcim, ktoré si kupujúci vybral z ponuky predávajúceho, predávajúci obratom, najneskôr však do 12 hodín sprístupní elektronický obsah kupujúcemu. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia elektronického obsahu cez internet alebo jeho zaslanie emailom len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Kupujúci si elektronický obsah prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia elektronického obsahu kupujúcim sa povinnosti predávajúceho považujú za naplnené.

3.9. Predávajúci poskytuje kupujúcemu nevýhradné právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii daného elektronického obsahu, prezerať, používať a zobrazovať elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za predávajúcim licencovaný pre kupujúceho, ak predávajúci neurčí inak.

3.10. Ak nie je špecificky uvedené inak, elektronický obsah je chránený autorským zákonom. Kupujúci nemôže predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu. Kupujúci nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

3.11. Kupujúci nemôže používať elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Kupujúci berie na vedomie, že zaplatením za elektronický obsah a jeho využitie nedochádza k prenosu duševného vlastníctva predávajúceho ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

3.12 Práva kupujúceho vyplývajúce z tejto dohody sú automaticky ukončené bez upozornenia v prípade, že kupujúci nedodrží ktorékoľvek z ustanovení tejto dohody. V prípade takéhoto ukončenia musí kupujúci ukončiť akékoľvek používanie elektronického obsahu a predávajúci môže zamedziť prístup kupujúceho k elektronickému obsahu bez nároku na vrátenie kúpnej ceny kupujúcemu.

       4. Záručná doba, reklamácie a odstúpenie od zmluvy

4.1. Záručná doba na tovar, službu alebo elektronický obsah zakúpený v internetovom obchode 3fit.sk je pre spotrebiteľov 24 mesiacov. Záručná doba pre spotrebiteľov začína plynúť dňom doručenia tovaru, dňom poskytnutia služby a dňom sprístupnenia elektronického obsahu kupujúcemu.

4.2. Záručný servis zabezpečuje predávajúci. Nekompletnosť tovaru, služby alebo elektronického obsahu alebo ich poškodenie je nutné oznámiť do 48 hodín od ich prevzatia e-mailom na adresu info@instruktorbb.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0911 921 133. Neskoršie reklamácie nekompletnosti tovaru, služby alebo elektronického obsahu nemusia byť uznané.

4.3. Pri reklamácii je potrebné kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu info@instruktorbb.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0911 921 133. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať predávajúcemu na jeho adresu: inštruktor s.r.o., Dlhá 10, 974 05 Banská Bystrica alebo doniesť osobne na adresu predávajúceho; elektronický obsah je potrebné zaslať predávajúcemu na adresu info@instruktorbb.sk. Do prílohy je potrebné priložiť daňový doklad (faktúru), ktorú poslal predávajúci kupujúcemu spolu so zakúpeným tovarom, službou či elektronický obsahom.

4.4. Po obdržaní reklamovaného tovaru či elektronického obsahu bude predávajúci kontaktovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky za účelom rýchleho vyriešenia reklamácie.

4.5. Pri identifikácii vady reklamovaného tovaru, služby či elektronického obsahu postupuje vo vzťahu k spotrebiteľovi podľa zákonných ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 622 a 623). Odstrániteľné vady je predávajúci povinný odstrániť bez zbytočného odkladu. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar alebo elektronický obsah mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo elektronického obsahu alebo právo na odstúpenie od zmluvy.

4.6. Vybavenie reklamácie zrealizuje predávajúci vo vzťahu k spotrebiteľovi jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru alebo elektronického obsahu
 • výmenou tovaru alebo elektronického obsahu
 • vrátením kúpnej ceny tovaru alebo elektronického obsahu
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo elektronického obsahu
 • písomnou výzvou na prevzatie plnenia
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru alebo elektronického obsahu

4.7. V prípade uznania reklamácie predávajúci vymení spotrebiteľovi reklamovaný tovar alebo elektronický obsah kus za kus, prípadne poskytne iný, ktorý si spotrebiteľ vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru alebo elektronického obsahu), a rovnako predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru alebo elektronického obsahu.  Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru alebo elektronického obsahu. O výsledku reklamácie bude spotrebiteľ informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zaslaný aj reklamačný protokol.

4.8. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 30 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájde spotrebiteľ TU.

4.9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

4.10. Právo na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.

4.11. Odstúpením od zmluvy spotrebiteľom sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže spotrebiteľ uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

4.12 Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho.

4.13 Kúpnu cenu predávajúci vráti spotrebiteľovi najneskôr do 14 dní na účet, ktorý spotrebiteľ predávajúcemu uviedol, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný vrátiť kúpnu cenu tovaru, dokiaľ mu nie je doručený tovar.

       5. Alternatívne riešenie sporov

5.1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením svojej objednávky, dodaným tovarom, službou alebo elektronickým obsahom je oprávnený sa obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu emailom na adresu: info@instruktorbb.sk.

5.2. Ak predávajúci odpovie na žiadosť spotrebiteľa o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SK

Dozor a dohľad na dodržiavaním činnosti predávajúceho vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, kontaktné informácie na ňu získa kupujúci na tejto stránke https://www.soi.sk/.