FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(formulár vyplňte a zašlite na aktuálnu adresu sídla spoločnosti inštruktor s.r.o. v prípade, že si želáte od zmluvy odstúpiť)

adresát                

inštruktor s.r.o., Dolná 32, 974 01 Banská Bystrica

 

Vážená spoločnosť,

 

týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Vašou spoločnosťou, predmetom ktorej bolo:

dodanie tovaru*: ................................................................................................................................................................

poskytnutie služby**: ................................................................................................................................................................

poskytnutie elektronického obsahu***: ................................................................................................................................................................

(ďalej aj „zmluva“).

 

Od zmluvy odstupujem v zákonnej lehote 14 dní na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)

 

 

Dátum objednania tovaru/dátum prevzatia tovaru****             :         ................................/...............................

Dátum uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo***** :         .................................................................

 

Meno a priezvisko zákazníka                                                           :          .................................................................

Adresa zákazníka                                                                               :          .................................................................

Bankový účet zákazníka (pre prípad vrátenia finančných plnení):  IBAN .........................................................

 

V ........................................., dňa ......................

 

S pozdravom

 

.................................................

(podpis zákazníka)******

Formulár na odstúpenie od zmluvy zašlite poštou na adresu sídla spoločnosti inštruktor s.r.o. uvedenú v čase odoslania zásielky v internetovom obchodnom registri, zverejnenom na www.orsr.sk alebo prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu: info@instruktorbb.sk

 

* prosím doplňte, aký tovar Vám bol dodaný

** prosím doplňte, aké služby Vám boli poskytnuté

*** prosím doplňte, aký elektronický obsah Vám bol poskytnutý

****prosím doplňte dátum objednania tovaru/prevzatia tovaru (ak odstupujete od zmluvy pred dodaním tovaru, stačí vyplniť len dátum objednania tovaru)

*****prosím doplňte dátum uzatvorenia zmluvy o dielo alebo kúpnej zmluvy (ak nebola uzatvorená, nie je potrebné vyplniť)

******prosím formulár vlastnoručne podpíšte