Pravidlá súťaže "vyhraj 4x EMS tréning v hodnote 100 EUR"

1. Usporiadateľ súťaže:

Usporiadateľom súťaže „Vyhraj 4x najúčinnejší tréning 21.storočia v hodnote 100 EUR“ (ďalej len „Súťaž") je spoločnosť inštruktor s.r.o., so sídlom Dlhá 10, 974 05 Banská Bystrica (ďalej len „Usporiadateľ").

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie súťaže:

Súťaž sa uskutoční v dňoch od 1.1.2020 do 14.01.2020 do 16:00 h.

3. Účastníci súťaže:

Účastníkom Súťaže sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba: s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá v čase zapojenia sa do súťaže dovŕšila 18. rok života - a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa týchto Pravidiel. (ďalej len „Účastník súťaže”)

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník"), ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do súťaže:

Do žrebovania bude zaradený Účastník súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý napíše komentár pod súťažný príspevok zverejnený na facebookovej stránke https://www.facebook.com/instruktor.3FIT/ . Do Súťaže sa môže každý Účastník súťaže zapojiť len raz a to jedným komentárom pod súťažným príspevkom. Usporiadateľ vyžrebuje 1 víťaza.

Úplné znenie statusu:

vyhraj 4x EMS tréning v hodnote 100 EUR.
Lajkni tento príspevok a napíš nám do komentára, či je podľa teba dobré si dávať novoročné predsavzatia alebo nie a prečo a jedného z vás odmeníme.

5. Žrebovanie:

Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 14.01.2020 o 16:00 zo všetkých Účastníkov súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá súťaže, 1 výhercu.

6. Výhra:

Usporiadateľ odovzdá výhercom nasledovnú výhru: 4x EMS tréning v hodnote 100 EUR. Výhru podľa týchto Pravidiel poskytuje Usporiadateľ.

7. Oznámenie výhry:

Výsledky Súťaže, ako aj meno výhercu, bude uverejnené na facebookovej stránke Usporiadateľa v deň žrebovania, a to 14.01.2020 o 16:00. Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje prostredníctvom súkromnej facebookovej správy.

V prípade, že sa nepodarí s výhercom skontaktovať do 3 hodín od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca.

8. Osobné údaje:

Účastník súťaže udeľuje v súvislosti so svojou účasťou v Súťaži Usporiadateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“). v rozsahu meno a priezvisko, prípadne iných osobných údajov v rozsahu, v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Facebook, na ktorej sa účastník zapojil do Súťaže, v prípade výhercu aj adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, a to za účelom jeho účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania výhry. Výherca Súťaže zároveň udeľuje Usporiadateľovi súhlas so zverejnením svojho mena a priezviska na facebookovej stránke https://www.facebook.com/instruktor.3FIT/. Usporiadateľ bude spracúvať OÚ len za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania výhry súťažiacemu. Účastník Súťaže má práva podľa Zákona a GDPR na na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám. Spracúvanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu trvania Súťaže, odovzdania výhry a zverejnenia výhercu podľa týchto Pravidiel a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla Usporiadateľa. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.3fit.sk/ochrana-osobnych-udajov/

9. Dane:

Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Prehlásenie súťažiaceho a usporiadateľa

Súťažiaci a usporiadateľ prehlasuje, že spoločnosť Facebook voči nemu nemá žiadne záväzky, a zároveň Súťažiaci a Usporiadateľ prehlasuje, že súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a Súťažiaci a Usporiadateľ s ňou nemá žiaden vzťah.

11. Osobitné ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania, ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na facebookovej stránke Súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný Facebook účet. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

V Banskej Bystrici, 01.01.2020